New Vision for Life Foundation


โครงการปลูกไผ่เพื่อชุมชน
โครงการปลูกไผ่เป็นโครงการที่เราต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเอง มีความรู้ในการปลูกไผ่ ได้รับค่าแรง และมีตลาดให้พวกเขาขายผลผลิตที่ได้จากไผ่

เราเชื่อว่าการจัดหางานให้ พวกเขาจะสามารถช่วยเหลือตนเองและลดจำนวนเด็กยากจน/เด็กกำพร้าได้ในที่สุด

นี่เป็นหนึ่งในความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการนี้

สนับสนุนโครงการ

สนับสนุนโครงการ